KONKURS

KONKURS ZAKOŃCZONY. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, poświęcony czas i zaangażowanie. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 

1 miejsce: Sylwester M.

2 miejsce: Wiesława K.

3 miejsce: Magdalena M.

 

Miejsca: 4-54:

Sylwia D.

Małgorzata M.

Dominika G.

Katarzyna L.

Paulina J-K.

Joanna M.

Anna N.

Izabela M.

Paweł R.

Ewelina W.

Agnieszka G.

Anna P.

Aleksandra K.

Małgorzata A.

Kazimiera K.

Małgorzata S.

Andrzej G.

Dorota S.

Katarzyna P.

Bernadeta J-M.

Joanna Ś-R.

Justyna Sz.

Grzegorz J.

Beata B.

Lilianna M.

Katarzyna S.

Magdalena P.

Marta D-S.

Anna M.

Monika L.

Dorota N.

Magdalena S.

Marta G.

Ewa M.

Joanna P.

Maciej S.

Kamila S.

Ewa M.

Klaudia O.

Anna P.

Dorota Ch.

Anna P.

Natalia H.

Kinga U.

Dorota W.

Katarzyna M.

Monika L.

Michał Ł.

Agata Z.

Monika P.

Lidia Cz.

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU “Gotuję z Wawrzyńcem i Kujawskim”

§ 1. Postanowienia Ogólne

 

 1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w konkursie Gotuję z Wawrzyńcem i Kujawskim (zwanym dalej „Konkursem”) oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 2. Organizatorem konkursu o nazwie Gotuję z Wawrzyńcem i Kujawskimzwanego dalej ,,Konkursem” jest Streetcom Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-372) przy ulicy Foksal 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000717688, NIP 525-273-97-18, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 PLN, zwana dalej "Organizatorem”.
 3. W Konkursie biorą udział produkty w postaci past warzywnych Wawrzyniec o pojemności 180g tj. Wawrzyniec pasta warzywna z suszonymi pomidorami i żurawiną, Wawrzyniec pasta warzywna z grillowanym bakłażanem, Wawrzyniec pasta warzywna z  grillowaną cukinią i curry, Wawrzyniec pasta warzywna z ciecierzycą, pieprzem i czarnuszką, Wawrzyniec pasta warzywna ze  słodką cebulką i suszonymi  pomidorami, Wawrzyniec past hummus z pestkami dyni i słonecznika, Wawrzyniec pasta z zielonym groszkiem i koperkiem, Wawrzyniec pasta z marchewką, dynią i curry oraz oleju Kujawskiego z ziołami o pojemności 250 ml tj; Kujawski z papryką ostrą, pomidorami i bazylią, Kujawski z pomidorami, czosnkiem i bazylią, Kujawski z czosnkiem i bazylią, Kujawski z cytryną i bazylią, , Kujawski z bazylią, Kujawski z rozmarynem, oregano i bazylią, , kupione w jednym ze sklepów stacjonarnych sieci Lidl znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” Spółka Akcyjna, skrót: ZT „Kruszwica” S.A., z siedzibą w Kruszwicy, ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000019414, wysokość kapitału zakładowego: 171.942.378,52 złotych, wpłacony w całości, numer NIP: 556-080-06-78, REGON: 091279630 (dalej: „Produkty Konkursowe”).
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie 13-26.07.2020
 5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Nagrodami w konkursie są: 1 x voucher Slowhop o wartości 3 000 zł netto, 2 x rower miejski, oraz 50 toreb płóciennych zgodnie z postanowieniami § 5.
 8. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art.919 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 9. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

 

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnicy”). Z udziału w Konkursie są wykluczeni są pracownicy: Organizatora, Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. z siedzibą w Kruszwicy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby współpracujące z Organizatorem lub spółkami ZT „Kruszwica” S.A na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może wezwać wszystkich lub niektórych tylko Uczestników Konkursu pod rygorem wykluczenia z Konkursu, do złożenia w terminie określonym przez Organizatora, nie krótszym niż 7 dni, oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów lub ich kopii, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego.
 4. Poprzez wysłanie pracy konkursowej Uczestnik biorący udział w Konkursie potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie dobrowolne oraz nieodpłatne.
 6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, o której mowa w § 5 niniejszego Regulaminu, nie można przenosić na inne osoby.

 

§ 3. Przebieg Konkursu i warunki udziału w Konkursie

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, a tym samym uzyskać możliwość ubiegania się o Nagrody niżej wymienione:

 • 1 miejsce; 1 x voucher Slowhop o wartości 3000 zł,

 • 2 - 3 miejsce;  2 x rower miejski o wartości maksymalnej do 1500 zł,

 • 4 – 54 miejsce; 50 toreb płóciennych,

o łącznej wartości maksymalnej 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) należy w terminie od dnia 13.07.2020 do 26.07.2020, do godziny 23:59: 

a. Zakupić w jednym ze sklepów stacjonarnych sieci Lidl znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej jeden z następujących produktów:

 • Dowolną pastę warzywną Wawrzyniec tj. Wawrzyniec pasta warzywna z suszonymi pomidorami i żurawiną, Wawrzyniec pasta warzywna z grillowanym bakłażanem, Wawrzyniec pasta warzywna z grillowaną cukinią i curry, Wawrzyniec pasta warzywna z ciecierzycą, pieprzem i czarnuszką, Wawrzyniec pasta warzywna ze  słodką cebulką i suszonymi  pomidorami, Wawrzyniec past hummus z pestkami dyni i słonecznika, Wawrzyniec pasta z zielonym groszkiem i koperkiem, Wawrzyniec pasta z marchewką, dynią i curry

 • Olej Kujawski z ziołami tj; Kujawski z papryką ostrą, pomidorami i bazylią, Kujawski z pomidorami, czosnkiem i bazylią, Kujawski z czosnkiem i bazylią, Kujawski z cytryną i bazylią, , Kujawski z bazylią, Kujawski z rozmarynem, oregano i bazylią

  (dalej: „Produkty Konkursowe”)

 1. Zachować oryginał dowodu dokonania zakupu Produktu Konkursowego, w postaci faktury lub paragonu fiskalnego, świadczącego o dokonaniu zakupu Produktu Konkursowego, w Czasie Trwania Konkursu jak i dokonania zakupu w odpowiedniej sieci sklepów tj. Lidl.

 2. Zapoznać się z warunkami Regulaminu Konkursu udostępnionego na stronie www oraz fanpage’u marki Wawrzyniec zlokalizowanym na platformie Facebook:

https://www.facebook.com/Wawrzyniec-340446513040844/

 1. Wykonać zdjęcie ukazujące przygotowana potrawę wykorzystującą co najmniej jeden z Produktów Konkursowych, na którym w sposób widoczny będzie pokazany zakupiony produkt/y wraz z przygotowaną potrawą (dalej „Praca Konkursowa”)

 2. Wysłać zgłoszenie zawierające Prace Konkursową, na adres mailowy: konkurskulinarny@streetcom.pl,

wraz z następującymi danymi:

 1. Skan lub zdjęcie przedstawiające fakturę lub paragon fiskalny, o którym mowa w pkt. b) powyżej. Plik nie może przekraczać wielkości 5 MB i musi być wykonany w jednym z formatów: .jpg; .png; .pdf.

 2. imię i nazwisko Uczestnika;

 3. adres poczty elektronicznej Uczestnika właściwy do korespondencji;

 4. numer telefonu;

 5. adres zamieszkania Uczestnika;

 6. złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Promocji.

 1. Umieścić zdjęcie na swoim profilu na Facebooku lub Instagramie lub innych portalach społecznościowych na których Uczestnik posiada konto. Portal lub profil, na którym zamieszczona będzie opinia, musi być otwarty dla użytkowników Internetu. Relacja musi być nawiązywać do hasła Konkursu i przedstawiać tematykę opisaną w punkcie d) niniejszego paragrafu. Do zdjęcia należy w zamieszczanym poście dodać odpowiednio dopasowane do wykorzystanego produktu oznaczenia tj.:

 • Pasty Wawrzyniec #WakacjeZWawrzyńcem

 • Olej Kujawski #WakacjeZKujawskim

przy czym umieszczenie Pracy Konkursowej w mediach społecznościowych przez Uczestnika, jest dobrowolne. Jeśli Uczestnik wykona tę dodatkową czynność, powinien w zgłoszeniu mailowym załączyć;

 1. Print screen postu. Grafika, musi zawierać adres strony, na której zamieszczona jest Praca Konkursowa, być w formacie: .jpg, .gif lub .pdf i nie przekraczać 50MB,

 2. Podać link do pracy zamieszczonej w mediach społecznościowych Uczestnika

 1. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu nieograniczoną ilość Prac Konkursowych.

 2. Zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu zdjęcia w sposób określony w niniejszym paragrafie, jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że:

 1. zdjęcie (wraz z ewentualnym opisem) przesłane mailowo jak również publikacja umieszczona w mediach społecznościowych Uczestnika nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich.

 2. Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia zdjęcia do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na wykorzystanie zdjęcia przez ZT ”Kruszwica” S.A oraz Organizatora, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 3. Uczestnikowi Konkursu przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do zdjęcia (wraz z ewentualnym opisem), które jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich, jak również, że uzyskał wszelkie prawem przewidziane zgody na ich wykorzystywanie w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.

 1. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu, w przypadku gdy:

 1. poweźmie podejrzenie, że zdjęcie lub jego dowolny fragment, w tym ewentualny opis lub jego część, narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, dobre imię ZT ”Kruszwica” S.A lub Organizatora, bądź postanowienia niniejszego Regulaminu.

 2. Organizator wezwał Uczestnika Konkursu, pod rygorem wykluczenia z Konkursu, do złożenia w terminie określonym przez Organizatora, nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych, oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów lub ich kopii, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego, a Uczestnik nie wykonał tych czynności.

 1. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Konkursie.

 

§ 4. Zasady wyłaniania Zwycięzców

 

 1. O przyznaniu nagród decyduje Jury składające się z trzech przedstawicieli Organizatora, zwane dalej „Jury”.
 2. Spośród Uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w §2 i 3§ Regulaminu, Jury do dnia 10.08.2020 r. wyłoni 54 osoby, które otrzymają Nagrody opisane w §3 pkt.1 oraz §5 Regulaminu, których zdjęcia zdaniem Jury okażą się najbardziej pomysłowe i kreatywne, biorąc pod uwagę w szczególności takie kryteria jak oryginalność, ukazywanie produktu, estetyka itp. Zwycięzcy będą uprawnieni do otrzymania nagród, o których mowa w §5 Regulaminu (dalej „Nagrody”).
 3. Jednemu Uczestnikowi Konkursu może zostać przyznana tylko jedna Nagroda.
 4. W ciągu 14 dni od wyłonienia Zwycięzców, Organizator opublikuje listę Zwycięzców Konkursu, podając ich imię i pierwszą literę nazwiska.
 5.  O fakcie uzyskania prawa do otrzymania Nagrody Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail, lub też telefonicznie na dane które podali w zgłoszeniu mailowym wysłanym do Organizatora, w ciągu 7 dni od daty opublikowania listy Zwycięzców.  
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego zgłoszenia, gdy zachodzi podejrzenie manipulacji, chęci wyłudzenia nagrody, nierzetelności, wszelkich działań niezgodnych z zapisami Regulaminu lub sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 5. Nagrody

 

 1. Nagrodami w Konkursie są, 1 x voucher Slowhop o wartości 3 000 zł, 2 x rower miejski o wartości maksymalnej do 1500 zł każdy. Zgodnie z postanowieniami o łącznej wartości 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 groszy) oraz dodatkowa łączna kwota pieniężna w wysokości 666,6 zł nie podlegająca wypłacie, która przeznaczona zostanie na zapłatę przez Organizatora zryczałtowanego podatku od nagrody zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagroda podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej stanowi 11,11% wartości właściwej Nagrody, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej zostanie zaokrąglona do pełnego złotego w ten sposób, iż końcówka mniejsza niż 50 groszy zostanie pominięta a końcówka równa lub większa od 50 groszy zostanie zaokrąglona w górę do pełnego złotego. Upominki w postaci 50 x torba płócienna, są własnością ZT „Kruszwica” S.A i pełnią rolę gadżetu reklamowego wymienionej spółki, zatem nie podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 20 ust.
 2. Od łącznej wartości Nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej określonej powyżej, Organizator naliczy kwotę podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota podatku zostanie odprowadzona przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego. Przed wysłaniem nagrody zryczałtowany podatek dochodowy od nagród w Konkursie zostanie pobrany z kwoty dodatkowej nagrody pieniężnej przez Organizatora. Poprzez odebranie nagrody Zwycięzca wyraża zgodę na pobranie dodatkowej nagrody pieniężnej przez Organizatora i przeznaczenie jej na zapłatę podatku dochodowego od nagród.
 3. Zobowiązania publiczno-prawne z tytułu wydania nagród ciążą na Organizatorze.
 4. Zobowiązanie Organizatora do wydania Nagród stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 921 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 193 z późn. zm.).
 5. Nagrody zostaną wydane osobom do tego upoważnionym, wyłącznie na zasadach określonych Regulaminem, bez możliwości zamiany na inną nagrodę rzeczową lub pieniężną. Laureat nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę.
 6. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem poczty kurierskiej na koszt Organizatora w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia potwierdzenia otrzymanych przez Organizatora danych niezbędnych do wysyłki tj. imię i nazwisko oraz adres dostarczenia nagrody.
 7. Jeżeli Zwycięzca Konkursu nie odbierze przyznanej mu Nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wysłania przez Organizatora, prawo do otrzymania Nagrody wygasa. W takim wypadku Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie bezpośrednio lub listownie (sugeruje się wysyłkę listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres Organizatora: Streetcom Poland Sp. z o.o., ul. Foksal 16, 00-372 Warszawa, z dopiskiem „Gotuję z Wawrzyńcem i Kujawskim” przez cały czas trwania Konkursu, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania Listy Zwycięzców (decyduje data stempla pocztowego).

 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 1. imię i nazwisko Uczestnika Konkursu,

 2. adres do korespondencji,

 3. szczegółowe wskazanie podstaw Reklamacji,

 4. żądanie Uczestnika Konkursu.

 1. Organizator rozpatrzy Reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź w sprawie Reklamacji zostanie przesłana w formie pisemnej listem poleconym na wskazany w piśmie zawierającym Reklamację adres do korespondencji. Decyzja Organizatora, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§ 7. Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z udzielonymi przez Uczestnika zgodami i warunkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Dane osobowe Uczestników Konkursu (adres pocztowy, imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail) będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydaniem nagród, rozstrzygnięciem postępowania reklamacyjnego, sprawozdawczością podatkową i księgową. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych Uczestników jest niezbędność tych danych dla wykonania przez Administratora zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu oraz dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych ze sprawozdawczością podatkową i księgową. Po zakończeniu Konkursu podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych Uczestników jest dodatkowo uzasadniony interes prawny Administratora, dotyczący oceny zasadności ewentualnych reklamacji i innych roszczeń zgłaszanych przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez czas trwania Konkursu określony w niniejszym Regulaminie, a ponadto przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Uczestników z tytułu udziału w Konkursie. Dane osobowe laureatów będą dodatkowo przechowywane przez okres odpowiadający okresowi przechowywania dokumentów księgowych, wynikającemu z obowiązujących przepisów prawa. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych. Uczestnik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania swoich danych osobowych dokonywanego ze względu na uzasadniony interes Administratora. W takim wypadku Administratorowi nie wolno dłużej przetwarzać danych osobowych Uczestnika, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zgłoszenia udziału w Konkursie, wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Niepodanie przez Uczestnika wymaganych danych osobowych może skutkować niedopuszczeniem do udziału w Konkursie lub niemożliwością odbioru nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora. Niepodanie w treści reklamacji danych osobowych umożliwiających identyfikację jej autora może skutkować pozostawieniem jej bez rozpoznania. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub do innego organu nadzorczego ustanowionego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 8. Prawa autorskie

 

 1. Prace Konkursowe Uczestnika oraz wszelkie inne materiały/zdjęcia stworzone przez niego w związku z Konkursem, mogą stanowić Utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) (dalej Utwór).

 2. Zgłoszenie przez Uczestnika Konkursu drogą mailową Pracy Konkursowej, o której mowa w § 3 pkt 1. jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Utworu, który jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich, w szczególności Utwór nie narusza obowiązujących przepisów prawa, żadnych praw osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego, że Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, wynikających lub związanych z zamieszczeniem Pracy Konkursowej w Profilu lub w Serwisie Społecznościowym lub jego wykorzystywania przez Organizatora, podmioty przez Organizatora upoważnione w zakresie i zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, oraz ZT ”Kruszwica” S.A.

 3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego Pracy Konkursowej przez ZT ”Kruszwica” S.A,  Organizatora jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów oraz ich opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

 2. w zakresie obrotu oryginałami utworów oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

 3. w zakresie rozpowszechniania utworów oraz ich opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 1) lub 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, remitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach. Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych zadań konkursowych, odpowiedniego ich opracowania, wykonywania zależnych praw autorskich, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu nagrodzonych zadań konkursowych oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z zadań konkursowych.

 1. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworu.

 2. Uczestnik zezwala Organizatorowi na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworu, w tym wyraża zgodę aby jego Praca Konkursowa zgłoszona przez niego do Konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

 3. W razie wystąpienia przez jakiekolwiek osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi, związanymi z naruszeniem praw osób trzecich przez Uczestnika i/lub z wykorzystywaniem Utworu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu oraz przejmie na siebie i zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia oraz naprawi poniesioną przez Organizatora szkodę, w szczególności wypłaci należne odszkodowanie/zadośćuczynienie, w tym poniesione przez Organizatora koszty sądowe oraz inne koszty prawne. W razie wystąpienia z takimi roszczeniami przeciwko Organizatorowi w procesie cywilnym, Uczestnik zobowiązuje się przystąpić na żądanie Organizatora do toczącego się postępowania, a w razie wyrażenia na to zgody przez powoda, wstąpić za zgodą stron do toczącego się postępowania w miejsce Organizatora, w celu zwolnienia go od udziału w sprawie.

 

§ 9. Komisja konkursowa

 

 1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Jury w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.

 2. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 

 1. Treść Regulaminu jest dostępna w widoku publicznym na fanpage’u https://www.facebook.com/Wawrzyniec-340446513040844/ i w siedzibie Organizatora.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia czasu trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników, a tym samym nie pogorszy warunków uczestnictwa.

 3. Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesyłane informacje Organizatorowi Streetcom Poland Sp. z o. o., a nie Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej Nagrody. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

 4. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Uczestnik Konkursu może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie wątpliwości.

 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego prawa.